MS-1200A
가격문의(상세정보 참조)
  재질
  PP 
  규격(mm)
  227 * 177 * 45 
  용량(ml)
  1430 
  포장 단위
  50ea * 6bags = 300ea/box 
  박스 규격(mm)
  548 * 460 * 266 
  용도
  델리/도시락/반찬/사출용기 
  제품 구매
  쇼핑몰 바로가기 


상호 : (주)에스이아이엘 | 대표자 : 김은희 | 사업자등록번호 : 126-81-81342

주소 : 경기도 광주시 도척면 도척로 427
Tel : 031-763-2081 | Fax : 031-763-2086 | E-mail : seil@seil88.com


Copyright © 2023 (주)에스이아이엘. All Rights Reserved.

고객센터 Customer Service Center

031.763.2081 

평일 (09:00~18:00) : 문의 상담 가능

주말 : 휴무